Ostry dyżur okulistyczny

Informacje ogólne

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych Klientów, w TRO Sp. z o.o. działającą pod marką “INSTYTUT OKA” przyjęto politykę prywatności opisującą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Dokument ten opisuje jakie dane TRO Sp. z o.o. gromadzi, w jaki sposób je przetwarza oraz jak dba o przetwarzane dane osobowe. Polityka Prywatności zawiera również informacje o przysługujących Klientom prawach. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest TRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000854943, prowadząca zakład leczniczy pod marką „Instytut Oka” pod adresem: al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres Administratora: TRO sp. z o.o., al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa;
 • na adres e-mail: iod@grupa-instytutoka.pl

Jaki jest cel przetwarzania moich danych oraz podstawa prawna przetwarzania?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do celów udzielania świadczeń zdrowotnych (profilaktyka, medycyna pracy, diagnoza medyczna i leczenie) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą). Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.

Twoje dane osobowe mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

Jeśli wyraziłeś zgodę na komunikację marketingową, Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu kierowania do Ciebie informacji o ofertach, towarach, usługach, promocjach lub wydarzeniach organizowanych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego w związku z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Przez jaki okres przechowywane będą moje dane?

Twoje dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w szczególności przez czasu wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń, jeśli takie wystąpią będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Jeżeli wyraziłaś/łeś zgodę na komunikację w celach marketingowych, Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach.

Komu udostępniane będą moje dane?

Administrator będzie przekazywać Twoje dane osobowe:

 • innym podmiotom leczniczym, współpracującym z Administratorem danych w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci placówek współpracujących z Administratorem danych;
 • dostawcom usług technicznych oraz organizacyjnych, z którymi współpracuje Administrator, w tym m. in. dostawcom usług teleinformatycznych,
 • dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi o charakterze marketingowym;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe i prawne oraz usługi związane z zatrudnieniem pracowników;
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Czy moje dane są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej?

Twoje dane obecnie nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. W przyszłości twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej jedynie na podstawie stosownej umowy pomiędzy Administratorem danych a odbiorcą, która zawierać będzie standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Czy przysługują mi prawa związane z przetwarzaniem moich danych?

Przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO;
 • Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych – żądania od administratora sprostowania Twoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe oraz/lub uzupełnienia tych danych;
 • Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej;
 • Prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej;
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych– otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem Ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie Twoich danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi ustawowe nałożone na Administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Co przedstawia nasza strona internetowa ?

Celem serwisu internetowego pod domeną instytutoka.pl jest przedstawienie marki Instytut Oka i jej produktów oraz dostarczenie użytkownikom szczegółowych informacji na ten temat. Strona internetowa zapewnia również usługi wsparcia dla klientów zarówno obecnych, jak i przyszłych. Strona internetowa może umożliwiać dostęp do innych stron internetowych i może zawierać odnośniki do innych serwisów, które są własnością podmiotów trzecich i są obsługiwane przez te podmioty. Usługi oferowane przez podmioty trzecie nie są objęte naszą Polityką prywatności i podlegają regulacjom innych polityk prywatności, które określają zasady gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych w ramach wyżej wymienionych usług podmiotów trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za ochronę danych osobowych przez podmioty trzecie.

Jakie dane zbierane są automatycznie podczas wizyty na stronie internetowej ?

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Twojej aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.

Co to jest plik Cookie?

“Cookies” (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy naszego serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

W jakim celu nasza strona internetowa korzysta z plików Cookies?

Pliki Cookies używane na naszej stronie internetowej umożliwiają mierzenie aktywności użytkowników na stronie internetowej. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy naszego serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Jakich plików Cookies używamy?

Na stronie instytutoka.pl mogą być używane dwa rodzaje plików Cookies:

sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej

stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Jak zabezpieczamy dane osobowe ?

Posso sp. z o.o. stosuje adekwatne środki organizacyjne i techniczne mające zabezpieczyć przetwarzane dane. Posso sp. z o.o. dokłada wszelkich starań by stosowane środki organizacyjne i techniczne w jak najlepszy sposób zabezpieczały dane osobowe i prywatność osób, których dane dotyczą.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania plików cookie Google i wyłączyć je na stronie opcji reklam Google.

Jak wyłączyć obsługę plików Cookies?

Szczegółowe informacje o obsłudze plików Cookies dostępne są w ustawieniach oraz dokumentacji wybranej przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień plików Cookies oznacza, że użytkownik zgadza się na ich umieszczanie oraz odczytywanie przez stronę instytutoka.pl

Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez administratora plików Cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Należy mieć jednak na uwadze to, że niektóre funkcje naszej witryny mogą przestać działać lub działać nieprawidłowo.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Danych Osobowych.