Ostry dyżur okulistyczny

Astygmatyzm (niezborność) jest to zaburzenie symetrii obrotowej gałki ocznej, które powoduje powstanie na siatkówce obrazu niepunktowego. Odczuwamy to jako krzywienie obrazu, pogarszanie ostrości i czułości na kontrast.

Astygmatyzm jest zjawiskiem bardzo powszechnym. Ponad 40% osób z wadą wzroku wymaga korekcji cylindrycznej o mocy co najmniej 0,75 D.

Co to jest astygmatyzm?

Astygmatyzm jest jedną z najczęstszych wad wzroku, która polega na niesymetrycznym kształcie rogówki oka. Rogówka to przezroczysta warstwa na przedniej części oka, która załamuje promienie świetlne i skupia je na siatkówce. Siatkówka to warstwa komórek światłoczułych na tylnej części oka, która przekazuje obraz do mózgu.

W zdrowym oku rogówka ma kształt kulisty i załamuje promienie świetlne równomiernie we wszystkich kierunkach. W oku z astygmatyzmem rogówka ma kształt eliptyczny lub owalny i załamuje promienie świetlne różnie w różnych płaszczyznach. To powoduje, że obraz na siatkówce nie jest ostry i wyraźny, ale rozmyty i zniekształcony. Astygmatyzm może występować samodzielnie lub w połączeniu z innymi wadami wzroku, takimi jak krótkowzroczność lub dalekowzroczność. Astygmatyzm może być dziedziczny lub nabyty w wyniku urazu, choroby lub operacji oka.

Objawy astygmatyzmu to:

 • nieostre widzenie zarówno z bliska, jak i z daleka

 • zamazane lub podwójne widzenie

 • trudności z rozróżnianiem kształtów i liter

 • mrużenie oczu lub przymykanie powiek

 • bóle głowy, zmęczenie oczu lub nudności

 • pogorszone widzenie nocne lub przy słabym oświetleniu

Diagnostyka astygmatyzmu

Astygmatyzm można wykryć za pomocą specjalnego testu okulistycznego, który sprawdza ostrość wzroku i zdolność rozpoznawania linii w różnych kierunkach. Test ten nazywa się testem astygmatycznym lub testem Amslera.

Astygmatyzm można skorygować za pomocą okularów lub soczewek kontaktowych z cylindrycznymi szkłami, które kompensują nierównomierną krzywiznę rogówki. Szkła te muszą być precyzyjnie dopasowane do stopnia i osi astygmatyzmu, aby zapewnić najlepsze widzenie. Astygmatyzm można również skorygować za pomocą zabiegu laserowego, który zmienia kształt rogówki i sprawia, że jest ona bardziej sferyczna.

Astygmatyzm jest powszechną i łatwo uleczalną wadą wzroku, która nie stanowi zagrożenia dla zdrowia oczu. Jednakże nieleczony astygmatyzm może prowadzić do pogorszenia jakości życia, utrudniać codzienne czynności i obniżać samoocenę. Dlatego warto regularnie badać wzrok i stosować odpowiednią korekcję.

Jak się widzi z astygmatyzmem?

Astygmatyzm jest wadą wzroku, która wpływa na ostrość widzenia. Osoby z astygmatyzmem doświadczają nieostrych i zamglonych obrazów, a także mają trudności z widzeniem dokładnych i wyraźnych konturów obiektów. W odróżnieniu od prawidłowego oka, w którym światło skupia się jednostajnie na siatkówce, w przypadku astygmatyzmu kształt rogówki lub soczewki oka jest nieprawidłowy, co powoduje rozmycie obrazów.

Zdjęcie przedstawiające porównanie tego, jak widzi osoba zdrowa i jak widzi osoba z astygmatyzmem

Astygmatyzm jest zjawiskiem bardzo powszechnym. Ponad 40% osób z wadą wzroku wymaga korekcji cylindrycznej o mocy co najmniej 0,75 D.

Astygmatyzm – konsultacje w Instytucie Oka

Dyplomowani optometryści i refrakcjoniści Instytutu Oka, absolwenci najlepszych europejskich i amerykańskich uczelni specjalistycznych, dobiorą dla Ciebie optymalną metodę korekcji Twojego astygmatyzmu: okulary, soczewki toryczne (twarde, miękkie), soczewki miniskleralne lub chirurgię refrakcyjną (laserową korekcję wzroku).

Profesjonalna, kompleksowa konsultacja optometryczna ukierunkowana na wybór optymalnej metody korekcji w zależności od wymagań wzrokowych pacjenta zawiera:

 • stworzenie modelu widzenia
 • pomiar refrakcji
 • pomiary i ocenę widzenia obuczonego i akomodacji
 • pomiar mocy refrakcji i krzywizny rogówki
 • pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • pomiar grubości rogówki
 • topografię rogówki

Ogromne doświadczenie naszych specjalistów, najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny jakim dysponujemy, najnowsze światowe metody korekcji jakie stosujemy – a to wszystko, by znów móc się cieszyć idealnym komfortem patrzenia.

Rodzaje astygmatyzmu

Astygmatyzm regularny i nieregularny. „Stromizna”, odpowiadająca za moc refrakcyjną rogówki w oku z astygmatyzmem, jest różna w poszczególnych przekrojach, ma to znaczenie w jego klasyfikacji.

W najczęściej występującym astygmatyzmie regularnym wielkość wady jest równa różnicy w mocy refrakcyjnej między dwoma przekrojami głównymi, o największej i najmniejszej refrakcji, które tworzą ze sobą kąt prosty.Astygmatyzm NieregularnyW astygmatyzmie nieregularnym brak jest głównych przekrojów krzyżujących się pod kątem prostym lub jest ich więcej niż dwa.

Astygmatyzm Regularny

 • Astygmatyzm regularny prosty – w większości przypadków astygmatyzmu regularnego rogówka jest bardziej stroma w przekroju pionowym niż w poziomym. Powoduje to większe załamanie światła w pionie. Taką postać astygmatyzmu nazywa się astygmatyzmem regularnym prostym albo zgodnym z regułą. Jest on najczęściej związany z działaniem powiek na powierzchnię rogówki. W astygmatyzmie prostym stromy południk, czyli przekrój główny o największej mocy łamiącej jest zlokalizowany w przedziale od 60° do 120° (90° ± 30°). Podczas zapisu osi astygmatyzmu prostego z uwzględnieniem „ujemnej wartości cylindra” oś astygmatyzmu będzie różniła się o 90° w stosunku do osi lokalizacji stromego południka i będzie zawarta w przedziale od 30° do 150° (0/180° ± 30°).
 • Astygmatyzm regularny odwrotny lub przeciwny regule ma miejsce, kiedy załamanie światła jest większe w płaszczyźnie poziomej. W astygmatyzmie odwrotnym stromy południk, czyli przekrój główny o największej mocy łamiącej, jest zlokalizowany w przedziale od 30° do 150°. Podczas zapisu osi astygmatyzmu odwrotnego z uwzględnieniem „ujemnej wartości cylindra” wynik będzie się mieścił w przedziale od 60° do 120° (90° ± 30°).
 • Astygmatyzm regularny skośny Jeżeli południk o największej mocy łamiącej jest zlokalizowany w przedziałach od 31° do 59° lub od 121 do 149°, wówczas mówimy o astygmatyzmie regularnym skośnym.

Kliniczna klasyfikacja astygmatyzmu

Kliniczna klasyfikacja astygmatyzmu opiera się na położeniu linii ogniskowych, równoległych do przekrojów głównych, w stosunku do siatkówki przy rozluźnionej akomodacji. Wyróżnia się:

 • astygmatyzm krótkowzroczny – jedna linia ogniskowa leży na siatkówce, a druga przed siatkówką,
 • astygmatyzm nadwzroczny – jedna linia ogniskowa leży na siatkówce, a druga za siatkówką,
 • astygmatyzm złożony krótkowzroczny – obie linie ogniskowe położone są przed siatkówką,
 • astygmatyzm złożony nadwzroczny – obie linie ogniskowe położone są za siatkówką,
 • astygmatyzm mieszany – jedna linia ogniskowa znajduje się przed siatkówką, a druga za siatkówką.

W zależności od struktur systemu optycznego oka, które są źródłem astygmatyzmu, wyróżnia się astygmatyzmy: rogówkowy, wewnętrzny i całkowity.

 • Astygmatyzm rogówkowy – klinicznie najbardziej znaczący –wynika z braku symetrii obrotowej powierzchni rogówki, która jest przyczyną różnej siły załamania wiązki światła w poszczególnych przekrojach południkowych. Astygmatyzm rogówkowy jest najczęściej prosty, rzadziej odwrotny, skośny.
 • Astygmatyzm wewnętrzny najczęściej jest niewielki, średnio 0,50 dioptrii cylindrycznych i przeciwny regule. Bardzo rzadko występuje astygmatyzm wewnętrzny zgodny z regułą. Głównymi jego przyczynami są zróżnicowane twardnienie warstw soczewki, jej podwichnięcie lub decentracja, a także deformacje w obrębie bieguna tylnego gałki ocznej.
 • Astygmatyzm całkowity (refrakcyjny) obejmuje astygmatyzmy rogówkowy i wewnętrzny. Znając wyniki pomiaru astygmatyzmu rogówkowego z keratometrii oraz ustaloną za pomocą refrakcji wielkość astygmatyzmu całkowitego, można obliczyć wartość astygmatyzmu wewnętrznego, posługując się wzorem: astygmatyzm wewnętrzny = astygmatyzm całkowity – astygmatyzm rogówkowy.

Pomiary astygmatyzmu możliwe są w oparciu o wykorzystanie szeregu urządzeń i technik: np badania przesiewowe – autokeratorefraktometr; badania precyzyjne fizykalne – testy optometryczne; topografia rogówki – topografy badają przednią i tylną powierzchnię rogówki oraz poszczególne przekroje. Najnowsze technologie to Optyczna Koherencyjna Tomografia Przedniego Odcinka – CASIA 2.

Astygmatyzm a wiek

Astygmatyzm podlega niewielkim zmianom w trakcie życia człowieka z tendencją do zmiany w kierunku astygmatyzmu odwrotnego w latach późniejszych.

Pierwsze lata życia

W pierwszym roku życia zarówno częstość występowania, jak i poziom astygmatyzmu przeciw regule są względnie wysokie. Obie wartości ulegają znaczącemu obniżeniu w wieku przedszkolnym na skutek zachodzącego procesu emmetropizacji.

Częstość występowania astygmatyzmu o mocy minimum 1,00 Dcyl dioptrii cylindra waha się od 30% u dzieci w wieku 0–4 tygodni, do 50% w ciągu pierwszego roku życia, wzrastając maksymalnie do 60% w przedziale 1,5–2,5 roku i zmniejsza się do 20–40% u dzieci w wieku 5 lat. Również jego moc zmniejsza się z średnio o około 2,25 Dcyl dioptrii cylindra u dzieci w wieku 0 – 4 tygodni do około 1,00 Dcyl dioptrii cylindra w 5. roku życia.

Wiek przedszkolny

Autorzy wszystkich dostępnych doniesień są zgodni, że u dzieci w wieku przedszkolnym (od 4,5 roku życia do 7. roku życia) wartość astygmatyzmu zmniejsza się, u dzieci w wieku szkolnym natomiast nie zachodzą w nim istotne zmiany i jeżeli dziecko ma mieć znaczący astygmatyzm, to będzie go miało już wtedy, kiedy rozpoczyna zajęcia szkolne.

Wiek szkolny

Niezwykle istotnym jest, aby astygmatyzm w wieku szkolnym był odpowiednio korygowany, ponieważ nieskorygowany może w znaczącym stopniu negatywnie wpływać na nabywanie zdolności czytania i wyniki w nauce.

Wiek dorosły

U osób w wieku 20–40 lat zmiany astygmatyzmu nie zachodzą w regularny i przewidywalny sposób.

Zmiany astygmatyzmu u osób dorosłych powyżej 40. roku życia – polegają one na stopniowym obniżaniu wartości astygmatyzmu w oczach z astygmatyzmem prostym i ich wzroście w oczach z astygmatyzmem odwrotnym.

Zmiany astygmatyzmu zachodzące z wiekiem można podsumować w następujący sposób:

 • A. astygmatyzm odwrotny, który wykazuje tendencję do występowania w momencie narodzin, może wynikać z „zapadania się” rogówki wciąż rozwijającej się gałki ocznej;
 • B. astygmatyzm prosty o niewielkim stopniu, rozwijający się u dzieci w wieku przedszkolnym, pojawia się na skutek dosyć znacznego usztywnienia tarczki powieki górnej, która naciska na poziomy południk rogówki, zwłaszcza w oku charakteryzującym się niską sztywnością rogówki. Z upływem czasu powoduje to astygmatyzm rogówkowy zgodny z regułą:

– u osób w wieku średnim i starszym tarczka powieki górnej stopniowo traci swoją sztywność – pozwala to rogówce odzyskać w przybliżeniu kulisty kształt i w ten sposób przyczynia się do powstania niewielkiego astygmatyzmu odwrotnego.

Jak wygląda leczenie astygmatyzmu w Polsce?

Metody zachowawcze leczenia astygmatyzmu

Zachowawczo astygmatyzm korygujemy soczewkami okularowymi oraz kontaktowymi torycznymi – miękkimi i twardymi.

Korekcja astygmatyzmu polega na wprowadzeniu odpowiedniej soczewki, której moc zmienia się wzdłuż przekrojów w sposób odwrotny do astygmatyzmu oka. Soczewka taka nazywana jest cylindryczną. Posiada różnicę mocy między głównymi przekrojami mocy maksymalnej i minimalnej nazywanej cylindrem, który kompensuje astygmatyzm łącząc obie ogniskowe w jednym punkcie

Przewagą soczewek kontaktowych twardych jest to, że można je zastosować w przypadku wysokich wartości astygmatyzmu regularnego, a także w przypadku astygmatyzmu nieregularnego. Szczególnie cennym i doskonale tolerowanym rozwiązaniem są soczewki miniskleralne.

Metody operacyjne leczenia astygmatyzmu

Do coraz powszechniej stosowanych współcześnie metod chirurgicznych należą: laserowe zabiegi refrakcyjne rogówki, nacięcia relaksacyjne rogówki oraz chirurgia soczewki (wymiana przeziernej soczewki ze wskazań refrakcyjnych, usunięcie zaćmy w przypadku pojawienia się początkowych zmętnień. Wszczepy wewnątrzgałkowe najnowszej generacji zapewniają nam bardzo nowoczesne konstrukcje toryczne oraz unikalne połączenie korekcji multifokalnej i cylindrycznej.

U niemal 50% osób z astygmatyzmem wada ta znacząco upośledza ostrość wzroku i jakość życia. Dynamiczny rozwój okulistyki wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, dzięki niemu możliwe jest wprowadzanie nowych technologii torycznych soczewek okularowych, soczewek kontaktowych miękkich, soczewek miniskleralnych, bardziej precyzyjnych i bezpiecznych technik laserowych, np FemtoLASIK, w tym zabiegów personalizowanych, a także przeprowadzanie przewidywalnych i skutecznych operacji wymiany soczewki własnej. Wydaje się, że rozwój technik operacyjnych w głównej mierze skoncentrowany na zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa i minimalizacji powikłań związanych z ingerencją chirurgiczną, obecnie wkracza w obszary, w których główny nacisk położony będzie na optymalizację skuteczności i zapewnienie najlepszego komfortu widzenia z uwzględnieniem m.in. pełnej korekcji każdego astygmatyzmu.

Epidemiologia astygmatyzmu

1975 roku prof. Holden przebadał w Australii grupę 179 potencjalnych użytkowników soczewek kontaktowych, u 45,4% badanych stwierdził astygmatyzm wymagający korekcji równej 0,75 dioptrii cynilndra lub większej. Korekcji minimum 1,00 dioptrii cylindra potrzebowało 34,8% pacjentów, korekcji nie mniejszej niż 1,25 dioptrii cylindra– 24,8% pacjentów.W 1980 roku w Wielkiej Brytanii Jalie na podstawie analizy recept okularowych stwierdził, że astygmatyzm o mocy ≥ 0,75 dioptrii występował u 44% pacjentów, o mocy 1,00 dioptrii i więcej – u 24% pacjentów, a o mocy ≥ 1,25 dioptrii – u 15% pacjentów. W 1986 roku w Danii Fledelius i Stubgaard przeprowadzili badanie 600 pacjentów w wieku od 5 do 80 lat. Celem badania było określenie, jakie zmiany refrakcji i krzywizny rogówki zachodzą w życiu człowieka. Wady refrakcji mieściły się w zakresie od +5,50 dioptrii do -6,75 dioptrii, z astygmatyzmem powyżej 0,75 dioptrii w przypadku 32,2% pacjentów i powyżej 1,25 dioptrii w przypadku 7,0% pacjentów.W 1989 roku Satterfield opublikował wyniki badania 1112 pacjentów (byli to wojskowi ze Stanów Zjednoczonych Ameryki), które przeprowadził w celu zbadania częstości występowania astygmatyzmu i jego zróżnicowania. W latach 1985–1988 w Baltimore (USA) Katz i wsp. przebadali 4653 dorosłych mieszkańców miasta ras białej i czarnej w wieku 40 lat i starszych. Astygmatyzm o mocy większej bądź równej 0,75 dioptrii cylindrycznych stwierdzono u 33,5% badanych. W 2011 roku Young i wsp. opublikowali wyniki analizy 11624 recept okularowych pacjentów w wieku od 8 do 70 lat. Celem tych badań było oszacowanie liczby potencjalnych użytkowników miękkich soczewek kontaktowych, którzy wymagaliby korekcji astygmatyzmu, oraz liczby astygmatyków, którzy mogliby być skorygowani za pomocą miękkich torycznych soczewek kontaktowych. Częstość występowania astygmatyzmu w zakresie mocy od 0,75 dioptrii cylindrycznych obliczono indywidualnie dla każdego pacjenta i każdego z badanych oczu. Astygmatyzm w co najmniej jednym oku, o mocy 0,75 D lub więcej, wykazywało 47,4% pacjentów.Wyniki polskie opracowane na podstawie bazy badań 6 mln pacjentów firmy Vision Express Poland potwierdzają zawarte w większości doniesień piśmiennictwa światowego wnioski o bardzo wysokim odsetku pacjentów z astygmatyzmem. Astygmatyzm istotnie wpływający na jakość widzenia (o mocy równej 0,75 Dcyl lub większej) w co najmniej jednym oku stwierdzono u ponad 40% pacjentów.Leczenie astygmatyzmu – FAQ

Podobnie jak w przypadku innych wad wzroku, astygmatyzm nie musi wykluczać możliwości uzyskania prawa jazdy i prowadzenia auta. Wada ta wymaga jednak odpowiedniej korekcji za pomocą okularów, soczewek kontaktowych lub za pomocą zabiegów refrakcyjnych.

Astygmatyzm nie może się cofnąć, natomiast można go skorygować. Dostępne możliwości korekty to dopasowanie okularów, soczewek torycznych (twardych, miękkich), soczewek miniskleralnych lub zastosowanie chirurgii refrakcyjnej (np.laserowej korekcji wzroku).

Astygmatyzm często jest dziedziczny. Według statystyk tego rodzaju zaburzenie dotyka nawet 40% populacji, lecz często pozostaje bardzo niewielkie i nie wpływa w żaden sposób na komfort widzenia.

Astygmatyzm ulega niewielkim zmianom w ciągu życia człowieka, z tendencją do występowania astygmatyzmu odwrotnego w latach późniejszych.